Yozgat ve Aydıncık'a Dair Herşey  / Yozgat Aydıncık
Anasayfa Hakkımızda İletişim Radyo Kümbetova Üye Listesi Arama Yap Aydıncık [CANLI]
→ Kumbetova.Com - Yozgat'ın ve Aydıncık'ın Paylaşım Platformuna Hoş Geldiniz!
→ Yozgat'ın ve Aydıncık'ın Dünyaya Açılan Penceresi: Www.Kumbetova.Com
→ Forumumuzda bilgi alışverişinde bulunabilmek ve destek için sitemize ÜYE olunuz...


AYDINCIK'TA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI
AYDINCIK-YOZGAT
Konuyu Oyla:
  • Toplam: 1 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Konuyu Yazan: yusuftkn
Yorum Sayısı: 0
Okunma Sayısı: 2358
HASTA HAKLARI
Suskun pRéns
yusuftknv
Forum YöneticisiDurum:Çevrimdışı
Üye Bilgileri
Yorum Sayısı:641
Rep Puanı: 71
Şehir: Ankara
Üye Olma Tarihi
22.12.2011
Content  HASTA HAKLARI
image256.jpg


Günümüzde pek çok
kişinin, bir hizmet dalı olan sağlık sektöründen genel beklentileri
artmış ve bu gereksinimi karşılayabilmek için bir çok hastanede artık
"hasta hakları bölümleri" kurulmuştur.

İşte bunlar da bilmeniz
gereken haklarınız… (Ancak, hasta olarak bilmeniz gereken haklar
yanında muayene için gittiğiniz hekimin de bir takım hak ve
sorumlulukları olduğunu unutmayınız...)

Bir sağlık
kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin; (ÖZETTİR,
Resmi gazetede yayımlanan orijinal ve detaylı şeklindeki "yönetmelik"
daha altta yer almaktadır)

1.
Hizmetten genel olarak faydalanma
Adalet ve hakkaniyet
ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik
faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

2. Eşitlik içinde hizmete ulaşma
Irk,
dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve
sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

3. Bilgilendirme
Her türlü hizmet ve
imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

4.
Kuruluşu seçme ve değiştirme
Sağlık kuruluşunu seçme ve
değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden
faydalanmaya,

5. Personeli tanıma,
seçme ve değiştirme
Sağlık hizmeti verecek ve vermekte
olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını
öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

6.
Bilgi İsteme
Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi
sözlü veya yazılı olarak istemeye,

7.
Mahremiyet
Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü
sağlık hizmetini almaya,

8. Rıza ve
İzin
Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza
çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

9.
Reddetme ve durdurma
Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını
istemeye,

10. Güvenlik
Sağlık
hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

11.
Dini vecibelerini yerine getirebilme
Kuruluşun imkanları
ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini
yerine getirmeye,

12. Saygınlık görme
Saygı,
itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık
hizmeti almaya,

13. Rahatlık
Her
türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün
etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

14. Ziyaret
Kurum ve kuruluşlarca
belirlenen usül ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

15. Refakatçi bulundurma
Mevzuatın,
sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun
görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

16. Müracaat, şikayet ve dava hakkı
Haklarının
ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava
hakkını kullanmaya,

17. Sürekli hizmet
Gerektiği
sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya

HAKKI VARDIR.


HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ
(Resmi Gazete, Tarih: 01.08.1998;
Sayı: 23420)


BİRİNCİ
BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak,
Tanımlar ve İlkeler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmelik; temel insan haklarının sağlık hizmetleri
sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda,
diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen "hasta
hakları"nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum
ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti
verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "hasta
hakları"ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve
gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usül
ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; sağlık hizmeti verilen resmi ve özel
bütün kurum ve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşlarda veya bunların
dışında hizmete katılan her kademedeki ve unvandaki ilgilileri ve
hizmetten faydalanma hakkını haiz olan bütün fertleri kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanunu'nun 9 uncu maddesinin © bendine ve 181 sayılı Sağlık
Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelik'te geçen deyimlerden;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı'nı,

b) Hasta: Sağlık hizmetlerinden
faydalanma ihtiyacı bulunan kimseyi,

c) Personel: Hizmetin, resmi veya
özel sağlık kurumlarında ve kuruluşlarında veya serbest olarak
sunulmasına bakılmaksızın, sağlık hizmetinin verilmesine iştirak eden
bütün sağlık meslekleri mensuplarını ve sağlık meslekleri mensubu olmasa
bile sağlık hizmetinin verilmesine sorumlu olarak iştirak eden
kimseleri,

d) Sağlık kurum ve kuruluşu: Milli
Savunma Bakanlığı'na ait olanlar hariç olmak üzere, sağlık hizmeti
verilen resmi veya özel bütün kurum ve kuruluşlar ile tababet icra
edilen bütün yerleri,

e) Hasta hakları: Sağlık
hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan
olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası
andlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış
bulunan haklarını,
ifade eder.

İlkeler

Madde 5- Sağlık hizmetlerinin sunulmasında aşağıdaki ilkelere
uyulması şarttır:

a) Bedeni, ruhi ve sosyal yönden
tam bir iyilik hali içinde yaşama hakkının, en temel insan hakkı olduğu,
hizmetin her safhasında daima gözönünde bulundurulur.

b) Herkesin yaşama, maddi ve
manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını haiz olduğu ve hiçbir
merci veya kimsenin bu hakkı ortadan kaldırmak yetkisinin olmadığı
bilinerek, hastaya insanca muamelede bulunulur.

c) Sağlık hizmetinin verilmesinde,
hastaların, ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi
inanç ve ekonomik ve sosyal durumları ile sair farklılıkları dikkate
alınamaz. Sağlık hizmetleri, herkesin kolayca ulaşabileceği şekilde
planlanıp düzenlenir.

d) Tıbbi zorunluluklar ve
kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut
bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.

e) Kişi, rızası ve Bakanlığın izni
olmaksızın tıbbi araştırmalara tabi tutulamaz.

f) Kanun ile müsaade edilen haller
ile tıbbi zorunluluklar dışında, hastanın özel hayatının ve aile
hayatının gizliliğine dokunulamaz.İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Hizmetlerinden
Faydalanma Hakkı

Adalet ve Hakkaniyete
Uygun Olarak Faydalanma

Madde 6- Hasta,adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde
sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu
sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden
ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık
hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan
personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme
yükümlülüklerini de içerir.

Bilgi İsteme

Madde 7- Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği
konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, hangi sağlık kuruluşundan hangi
şartlara göre faydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşları
tarafından verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu ve
müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma
usulüne öğrenme haklarını da kapsar.

Bütün sağlık kurum ve kuruluşları,
hastayı birinci fıkra uyarınca bilgilendirmek için yeterli teknik
donanımı haiz birimi oluşturmak; bu birimde, hastaya kesin ve yeterli
bilgi verebilecek nitelik ve ehliyete sahip personeli daimi olarak
istihdam etmek ve hastanın ihtiyacı olan birimlere kolayca
ulaşabilmesini temin etmek üzere, kuruluşun uygun yerlerinde
bilgilendirici tabela, broşür ve işaretler bulundurmak gibi tedbirleri
almak zorundadırlar.

Sağlık Kuruluşunu Seçme ve
Değiştirme

Madde 8- Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara
uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık
kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir.

Mevzuat ile belirlenmiş sevk
sistemine uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir.
Ancak,kuruluşu değiştirmenin hayati tehlikeye yol açıp açmayacağı ve
hastalığının daha da ağırlaşıp ağırlaşmayacağı hususlarında hastanın
tabip tarafından aydınlatılması ve hayati tehlike bakımından sağlık
kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi esastır.

Acil vak'alar dışında, herhangi
bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olup da mevzuatın öngördüğü sevk
zincirine uymayanlar aradaki ücret farkını kendileri karşılar.

Hastanın sağlık kuruluşunda
kalmasında tıbben fayda bulunmayan veya bir başka sağlık kuruluşuna
nakli gerekli olan hallerde, durum hastaya veya 15 inci maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen kişilere açıklanır. Nakilden önce, gereken
bilgiler nakil talebinde bulunulan veya tıbben uygun görülen sağlık
kuruluşuna, sevkeden kuruluş veya mevzuatla belirlenen yetkililerce
verilir. Her iki durumda da hizmetin aksamadan ve kesintisiz olarak
verilmesi esastır.

Personeli Tanıma, Seçme ve
Değiştirme

Madde 9- Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti
verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri,
görev ve unvanları hakkında bilgi verilir.

Mevzuat ile belirlenmiş usüllere
uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan
personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve
başka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır.

Personeli seçme, tabibi değiştirme
ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, mevzuat ile belirlenen
ücret farkı, bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.

Öncelik Sırasının Belirlenmesini
İsteme

Madde 10- Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz
veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında
karşılanamayan hallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere
dayalı ve objektif olarak belirlenmesini istemek hakkı vardır.

Acil ve adli vak'alar ile yaşlılar
ve özürlüler hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.

Tıbbi Gereklere Uygun
Teşhis, Tedavi ve Bakım

Madde 11- Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine
uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını
istemek hakkına sahiptir.

Tababetin ilkelerine ve tababet
ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı mahiyette teşhis ve
tedavi yapılamaz.

Tıbbi Gereklilikler
Dışında Müdahale Yasağı

Madde 12- Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme
veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal
edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey
yapılamaz ve talep de edilemez.

Ötenazi Yasağı

Madde 13- Ötenazi yasaktır.

Tıbbi gereklerden bahisle veya her
ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya
bir başkasının talebi olsa dahil, kimsenin hayatına son verilemez.

Tıbbi Özen Gösterilmesi

Madde 14- Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni
gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün
olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak
zorunludur.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık Durumu İle İlgili
Bilgi Alma Hakkı

Genel Olarak Bilgi İsteme

Madde 15- Hasta; sağlık durumunu, kendisine uygulanacak tıbbi
işlemleri, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tıbbi
müdahale usülleri, tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek
muhtemel sonuçları ve hastalığın seyri ve neticeleri konusunda sözlü
veya yazılı olarak bilgi istemek hakkına sahiptir.

Sağlık durumu ile ilgili gereken
bilgiyi, bizzat hasta veya hastanın küçük, temyiz kudretinden yoksun
veya kısıtlı olması halinde velisi veya vasisi isteyebilir. Hasta,
sağlık durumu hakkında bilgi almak üzere bir başkasına da yetki
verebilir. Gerek görülen hallerde yetkinin belgelendirilmesi
istenilebilir.

Hasta, tedavisi ile ilgilenen
tabip dışında bir başka tabipten de sağlık durumu hakkında bilgi
alabilir.

Kayıtları İnceleme

Madde 16- Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan
dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi
vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece
hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.

Kayıtların Düzeltilmesini
İsteme

Madde 17- Hasta; sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde bulunan
kayıtlarında eksik, belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerin
tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu ve
şahsi durumuna uygun hale getirilmesini isteyebilir.

Bu hak, hastanın sağlık durumu ile
ilgili raporlara itiraz ve aynı veya başka kurum ve kuruluşlarda sağlık
durumu hakkında yeni rapor düzenlenmesini isteme haklarını da kapsar.

Bilgi Vermenin Usulü

Madde 18- Bilgi, gerektiğinde tercüman kullanılarak, hastanın
anlayabileceği şekilde, tıbbi terimler mümkün olduğunca kullanılmadan,
tereddüt ve şüpheye yer verilmeden ve hastanın ruhi durumuna uygun ve
nazik bir ifade ile verilir.

Bilgi Verilmesi Caiz
Olmayan ve Tedbir Alınması Gereken haller

Madde 19- Hastanın manevi yapısı üzerinde fena tesir yapmak
suretiyle hastalığın artması ihtimalinin bulunması ve hastalığın
seyrinin ve sonucunun vahim görülmesi hallerinde, teşhisin saklanması
caizdir.

Hastaya veya yakınlarına, hastanın
sağlık durumu hakkında bilgi verilip verilmemesi, yukarıdaki fıkrada
belirtilen şartlar çerçevesinde tabibinin takdirine bağlıdır.

Tedavisi olmayan bir teşhis, ancak
bir tabip tarafından ve tam bir ihtiyat içinde hastaya
hissettirilebilir veya bildirilebilir. Hastanın aksi yönde bir talebinin
bulunmaması veya açıklanacağı şahsın önceden belirlenmemesi halinde,
böyle bir teşhis ailesine bildirilir.

Bilgi Verilmesini
Yasaklama

Madde 20- İlgili mevzuat hükümlerine ve hastalığın mahiyetine
göre yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller
dışında; hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya
yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hasta Haklarının Korunması

Mahremiyete Saygı
Gösterilmesi

Madde 21- Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır.
Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü
tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra
edilir.

Mahremiyete saygı gösterilmesi ve
bunu istemek hakkı;

a) Hastanın, sağlık durumu ile
ilgili tıbbi değerlendirmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesini,

b) Muayenenin, teşhisin, tedavinin
ve hasta ile doğrudan teması gerektiren diğer işlemlerin makul bir
gizlilik ortamında gerçekleştirilmesini,

c) Tıbben sakınca olmayan hallerde
yanında bir yakınının bulunmasına izin verilmesini,

d) Tedavisi ile doğrudan ilgili
olmayan kimselerin, tıbbi müdahale sırasında bulunmamasını,

e) Hastalığın mahiyeti
gerektirmedikçe hastanın şahsi ve ailevi hayatına müdahale
edilmemesini,

f) Sağlık harcamalarının
kaynağının gizli tutulmasını, kapsar.

Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması
hakkını vermez.

Eğitim verilen sağlık kurum ve
kuruluşlarında, hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olmayanların tıbbi
müdahale sırasında bulunması gerekli ise; önceden veya tedavi sırasında
bunun için hastanın ayrıca rızası alınır.

Rıza Olmaksızın Tıbbi
Ameliyeye Tabi Tutulmama

Madde 22- Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse,
rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi
ameliyeye tabi tutulamaz.

Bir suç işlediği veya buna iştirak
ettiği şüphesi altında bulunan kişinin işlediği suçun muhtemel
delillerinin, kendisinin veya mağdurun vücudunda olduğu düşünülen
hallerde; bu delillerin ortaya çıkarılması için sanığın veya mağdurun
tıbbi ameliyeye tabi tutulması, hakimin kararına bağlıdır.

Gecikmesinde sakınca bulunan
hallerde bu ameliye, cumhuriyet savcısının talebi üzerine yapılabilir.

Bilgilerin Gizli Tutulması

Madde 23- Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen
bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde
açıklanamaz.

Kişinin rızasına dayansa bile,
kişilik haklarından bütünüyle vazgeçilmesi, bu hakların başkalarına
devri veya aşırı şekilde sınırlanması neticesini doğuran hallerde
bilginin açıklanması, bunları açıklayanın hukuki sorumluluğunu
kaldırmaz.

Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve
haklı bir sebebe dayanmaksızın hastaya zarar verme ihtimali bulunan
bilginin ifşa edilmesi, personelin ve diğer kimselerin hukuki ve cezai
sorumluluğunu da gerektirir.

Araştırma ve eğitim amacı ile
yapılan faaliyetlerde de hastanın kimlik bilgileri, rızası olmaksızın
açıklanamaz.BEŞİNCİ BÖLÜM

Tıbbi Müdahalede Hastanın
Rızası

Hastanın Rızası ve İzin

Madde 24- Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Hasta
küçük veya mahcur ise velisinden veya vasisinden izin alınır. Hastanın,
velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın
ifade gücünün olmadığı hallerde, bu şart aranmaz.

Kanuni temsilci tarafından
muvafakat verilmeyen hallerde, müdahalede bulunmak tıbben gerekli ise,
velayet ve vesayet altındaki hastaya tıbbi müdahalede bulunulabilmesi;
Türk Medeni Kanunu'nun 272 nci ve 431 inci maddeleri uyarınca mahkeme
kararına bağlıdır.

Kanuni temsilciden veya mahkemeden
izin alınması zaman gerektirecek ve hastaya derhal müdahale edilmediği
takdirde hayatı veya hayati organlarından birisi tehdit altına girecek
ise, izin şartı aranmaz.

Üçüncü fıkrada belirtilen ve
hayatı veya hayati organlardan birisini tehdit eden acil haller
haricinde, rızanın her zaman geri alınması mümkündür.

Rızanın geri alınması, hastanın
tedaviyi reddetmesi anlamına gelir.

Rızanın müdahale başladıktan sonra
geri alınması, ancak tıbbi yönden sakınca bulunmaması şartına bağlıdır.

Tedaviyi Reddetme ve
Durdurma

Madde 25- Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek
olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine
uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya
durdurulmasını istemek hakkına sahiptir. Bu halde, tedavinin
uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcilerine
veyahut yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması
gerekir.

Bu hakkın kullanılması, hastanın
sağlık kuruluşuna tekrar müracaatında hasta aleyhine kullanılamaz.

Küçüğün veya Mahcurun
Tıbbi Müdahaleye İştiraki

Madde 26- Kanuni temsilcinin muvafakatinin gerektiği ve yeterli
olduğu hallerde dahi, mümkün olduğu ölçüde küçük veya mahcur olan
hastanın dinlenmesi suretiyle tıbbi müdahaleye iştiraki sağlanır.

Alışılmış Olmayan Tedavi
Usullerinin Uygulanması

Madde 27- Klinik veya laboratuar muayeneleri sonucunda bilinen
klasik tedavi metodlarının hastaya fayda vermeyeceğinin sabit olması ve
daha evvel deney hayvanları üzerinde kafi derecede tecrübe edilmek
suretiyle faydalı tesirlerinin anlaşılması ve hastanın rızasının
bulunması şartları birlikte mevcut olduğunda, bilinen klasik tedavi
metodları yerine başka bir tedavi usulü uygulanabilir. Ayrıca, bilinen
klasik tedavi metodu dışındaki bir metodun uygulanabilmesi için, hastaya
faydalı olacağının ve bu tedavinin bilinen klasik tedavi usullerinden
daha elverişsiz sonuç vermeyeceğinin muhtemel olması da şarttır.

Evvelce tecrübe edilmemiş bir
tıbbi tedavi ve müdahale usulü, ancak zarar vermeyeceğinin ve hastayı
kurtaracağının mutlak olarak öngörülmesi halinde yapılabilir.

Altıncı Bölüm'de yer alan hükümler
saklıdır.

Rızanın Şekli ve
Geçerliliği

Madde 28- Mevzuatın öngördüğü istisnalar dışında, rıza herhangi
bir şekle bağlı değildir.

Hukuka ve ahlaka aykırı olarak
alınan rıza hükümsüzdür ve bu şekilde alınan rızaya dayanılarak
müdahalede bulunulamaz.

Organ ve Doku Alınmasında
Rıza

Madde 29- 18 yaşından küçük ve mümeyyiz olmayanlardan organ ve
doku alınamaz. Bu şartları tamam olanlardan teşhis, tedavi ve bilimsel
amaçlar ile organ veya doku alınması, 2238 sayılı Organ ve Doku
Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun'un 6 ncı maddesinde
öngörülen yazılı şekil şartına tabidir. Ölüden organ ve doku alınma
şartı ve cesetlerin bilimsel araştırma için muhafazası hususunda 2238
sayılı Kanun'un 14 üncü maddesi hükümleri saklıdır.

Aile Planlanması
Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi

Madde 30- İlgilinin rızası mevcut olsun veya olmasın, Bakanlık
tarafından tespit edilmiş olanlar dışındaki ilaç ve araçlar aile
planlaması hizmetlerinde kullanılamaz.

Gebeliğin sona erdirilmesi, 2827
sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile öngörülen şartlara tabidir.

Sterilizasyon ve gebeliğin sona
erdirilmesi hallerinde, hastanın rızası ile evli ise eşinin de rızası
gereklidir.

Rızanın Kapsamı

Madde 31- Rıza alınırken hastanın veya kanuni temsilcisinin tıbbi
müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında bilgilendirilip aydınlatılması
esastır.

Hastanın, uygulanacak tıbbi
müdahale için verdiği rıza, bu müdahalenin gerektirdiği sair tıbbi
işlemleri de kapsar. Ancak, tıbbi işlemlerin uygulanmasında, bu
Yönetmelik'te ve diğer mevzuatta belirlenen hakların ihlal edilmemesi
için azami ihtimam gösterilir.ALTINCI BÖLÜM

Tıbbi Araştırmalar

Tıbbi Araştırmalarda Rıza

Madde 32- Hiç kimse; Bakanlığın izni ve kendi rızası
bulunmaksızın, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi
müdahale konusu yapılamaz.

Tıbbi araştırmalardan beklenen
tıbbi fayda ve toplum menfaati, üzerinde araştırma yapılmasına rıza
gösteren gönüllünün hayatından ve vücut bütünlüğünün korunmasından üstün
tutulamaz.

Tıbbi araştırmalar, sadece,
mevzuata göre araştırmada bulunmayan yetkili ve yeterli tıbbi bilgi ve
tecrübeyi haiz olan personel tarafından, mevzuat ile belirlenmiş bulunan
yerlerde yürütülür.

Gönüllünün tıbbi araştırmaya rıza
göstermiş olması, bu araştırmada görev alan personelin sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.

Gönüllünün Korunması ve
Bilgilendirilmesi

Madde 33- Araştırmalarda, gönüllünün sağlığına ve diğer kişilik
haklarına zarar verilmemesi için gereken bütün tedbirler alınır.
Araştırmanın gönüllüye vereceği muhtemel zararlar önceden tespit
edilemediği takdirde; gönüllü, rızası bulunsa dahi, araştırma konusu
yapılamaz.

Gönüllü; araştırmanın maksadı,
usulü, muhtemel faydaları ve zararları ve araştırmaya iştirak etmekten
vazgeçebileceği ve araştırmanın her safhasında başlangıçta verdiği
rızayı geri alabileceği hususlarında, önceden yeterince bilgilendirilir.

Rıza Alınmasının Usülü ve
Şekli

Madde 34- Tıbbi araştırma hakkında yeterince bilgilendirilmiş
olan gönüllünün rızasının maddi veya manevi hiçbir baskı altında
olmaksızın, tamamen serbest iradesine dayanılarak alınmasına azami
ihtimam gösterilir.

Tıbbi araştırmalarda rıza yazılı
şekil şartına tabidir.

Küçüklerin ve Mümeyyiz
Olmayanların Durumu

Madde 35- Reşit ve mümeyyiz olmayanlara, kendilerine faydası
olmadan, sırf tıbbi araştırma amacı güden tıbbi müdahaleler hiçbir
surette tatbik edilemez. Faydaları bulunması şartı ile reşit ve mümeyyiz
olmayanlar üzerinde tıbbi araştırma yapılması, velilerinin veya
vasilerinin rızasına bağlıdır.

Kanuni temsilci tarafından
muvafakat verilmeyen hallerde, 24 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü
uygulanır.

İlaç ve Terkiplerin
Araştırma Amacıyla Kullanımı

Madde 36- Özel mevzuatına göre izin veya ruhsat alınmış olsa
dahi, sırf tıbbi araştırma amacı ile hasta üzerinde kendi rızası ve
Bakanlığın izni bulunmaksızın hiçbir ilaç ve terkip kullanılamaz.

İlaç ve terkiplerin tıbbi
araştırmada kullanımı, 29/11/1993 tarihli ve 21480 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine
tabidir.YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Haklar

Güvenliğin Sağlanması

Madde 37- Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik
içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır.

Bütün sağlık kurum ve kuruluşları,
hastaların ve ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal
güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak
zorundadırlar.

Tutuklu ve hükümlerin sağlık kurum
ve kuruluşlarında muhafazaları ile ilgili özel mevzuat hükümleri
saklıdır.

Dini Vecibeleri Yerine
Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma

Madde 38- Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde
hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için
gereken tedbirler alınır.

Kurum hizmetlerinde aksamalara
sebebiyet verilmemek, başkalarını rahatsız etmemek ve personelce
düzenlenip yürütülen tıbbi tedaviye hiç bir şekilde müdahalede
bulunulmamak şartı ile hastalara dini telkinde bulunmak ve onları manevi
yönden desteklemek üzere talepleri halinde, dini inançlarına uygun olan
din görevlisi davet edilir. Bunun için, sağlık kurum ve kuruluşlarında
uygun zaman ve mekan belirlenir.

İfadeye muktedir olmayıp da dini
inancı bilinen ve kimsesiz olan agoni halindeki hastalar için de, talep
şartı aranmaksızın, dini inançlarına uygun olan din görevlisi çağrılır.

Bu hakların nasıl ve ne zaman
kullanılacağı ve bu konuda alınacak tedbirler, sağlık kuruluşunun
çalışma usul ve esaslarını gösteren mevzuatta ayrıca düzenlenir.

İnsani Değerlere Saygı
Gösterilmesi ve Ziyaret

Madde 39- Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda
sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

Sağlık hizmetlerinde görev alan
bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güleryüzlü,
nazik, şefkatli ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik
hükümlerine uygun şekilde davranmak zorundadır.

Sağlık hizmetlerinin her
safhasında, hastalara, onların bedeni ve ruhi durumları dikkate
alınarak, hangi işlemin neden ve nasıl yapıldığı, yapılacağı ve
bekletilmeleri sözkonusu ise, bekletilmenin sebepleri hususunda gerekli
ve yeterli bilgi verilir.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında,
insan haysiyetine yakışır gereken her türlü hijyenik şartların
sağlanması, gürültünün ve rahatsız edici diğer bütün etkenlerin bertaraf
edilmesi esastır. Gerektiğinde, bu hususlar hasta tarafından talep
konusu yapılabilir.

Hasta ziyaretçilerinin kabul
edilmesi, kurum veya kuruluşça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak
ve hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet
vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler
alınır.

Refakatçi Bulundurma

Madde 40- Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak
üzere; mevzuatın ve kurum imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık
durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun
görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir.

Bu hakkın nasıl ve ne zaman
kullanılacağı ve bu konuda alınacak tedbirler, sağlık kurum ve
kuruluşunun çalışma usül ve esaslarını gösteren mevzuata ayrıca
düzenlenir.

Hizmetin Sağlık Kurum ve
Kuruluşu Dışında Verilmesi

Madde 41- Hastalar, aşağıdaki hallerde sağlık hizmetlerinden
bulundukları yerlerde de faydalanabilirler:

a) Koruyucu sağlık hizmetlerinin
verilmesinde,

b) Tıbbi sebeplerden dolayı sağlık
kuruluşuna bizzat gidilemeyen veya götürülemeyen hallerde,

c) Tabii afetler gibi olağanüstü
hallerde.

Hizmetin sağlık kuruluşu dışında
verilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlık tarafından ayrıca
düzenlenir.SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sorumluluk ve Hukuki
Korunma Yolları

Müracaat, Şikayet ve Dava
Hakkı

Madde 42- Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta
haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat,
şikayet ve dava hakları vardır.

Sağlık Kurum ve
Kuruluşlarının Sorumluluğu

Madde 43- Hasta haklarının ihlali halinde, personeli istihdam
eden kurum ve kuruluş aleyhine maddi veya manevi veyahut hem maddi ve
hem de manevi tazminat davası açılabilir.

Ancak, aleyhine dava açılacak
merciin kamu kurum ve kuruluşu olması halinde;

a) 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu'nun 12 nci maddesine göre; hakkın bir idari işlem dolayısı
ile ihlal edilmesi halinde ilgililer, doğrudan doğruya tam yargı davası
veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce
iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine dava açma
süresi içerisinde tam yargı davası açabilirler.

b) Aynı Kanun'un 13 üncü maddesi
uyarınca, zarar verici eylemin öğrenildiği tarihten itibaren en geç bir
yıl içinde maddi ve manevi tazminat olarak istenilen tazminat miktarı
ayrı ayrı gösterilerek idareye müracaat edilmesi ve talebin açıkça veya
zımnen reddi halinde kanuni süresi içinde idari yargı mercilerinde dava
açılması gerekir.

Devlet Memuru veya Diğer
Kamu Görevlisi Personelin Sorumluluğu

Madde 44- Bu Yönetmelik'te gösterilmiş olan hasta haklarının
fiilen kullanılmasına mani olan veya bu hakları başka şekilde ihlal eden
personelin, cezai, mali ve inzibati sorumluluklarının tamamı veya
bunlardan bir kısmı doğabilir.

Birinci fıkrada belirtilen
sorumluluklar haricinde, ihlalin durumuna göre, personeli istihdam eden
kurum ve kuruluş tarafından personel hakkında uygulanacak idari tedbir
ve müeyyideler saklıdır.

Kamu Personelinin
Sorumluluğunu Tespit Usulü

Madde 45- Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin, hasta
haklarını ihlal eden fiil ve halleri, şikayet halinde veya idarece
kendiliğinden tespit edildiğinde, hadisenin takibi, soruşturulması ve
gerekir ise müeyyideye bağlanması için doğrudan valiliklerce veyahut
Bakanlık veya personelin görevli olduğu kurumlar tarafından müfettiş
veya muhakkik görevlendirilir.

Kamu Personeli Hakkındaki
Müeyyideler

Madde 46- Hasta haklarının Devlet memuru veya diğer kamu
görevlisi personel tarafından ve görevleri sırasında herhangi bir
şekilde ihlali halinde uygulanacak müeyyideler aşağıda gösterilmiştir:

a) Kamu görevlisi olan personelin
fiilinin niteliğine göre, soruşturmacı tarafından hakkında disiplin
cezası teklif edilmiş ise, mevzuatın öngördüğü disiplin cezaları yetkili
amir veya kurullarca usulüne göre takdir edilir.

b) Hak ihlali aynı zamanda ceza
hukukuna göre suç teşkil ettiği takdirde, memur olan personel hakkında,
Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat hükümlerine göre yapılan
soruşturma sonucunda lüzum-u muhakeme kararı verilir ise, dosya
cumhuriyet başsavcılığı'na gönderilerek ceza davası açılması ve böylece
personel hakkında fiiline uygun bulunan cezai müeyyidenin tatbiki
sağlanır.

c) Anayasa'nın 40 ıncı maddesinin
ikinci fıkrası, 129 uncu maddesinin beşinci fıkrası ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu'nun 13 üncü maddesi ve ilgili diğer mevzuat uyarınca,
memurların ve diğer kamu görevlilerinin hukuki sorumluluğu doğrudan
doğruya memur aleyhine açılacak dava yolu ile gerçekleştirilemez. Dava,
43 üncü maddede gösterilen usule göre, ancak idare aleyhine açılabilir.
Bu personelin hukuki sorumluluğunun doğması, idare aleyhine açılacak
dava neticesinde tazmin kararı verilmesine bağlıdır.

Kamu görevlisi personelin verdiği
zarar, mahkeme kararı üzerine idare tarafından tazmin edildikten sonra,
müsebbibi olan sorumlu personele rücu edilir.

d) Kamu görevlisi personelin
mesleklerini resmi görevleri dışında serbest olarak icra etmekte iken
işledikleri fiillerden dolayı haklarında 47 nci maddeye göre işlem
yapılır.

Kamu Görevlisi Olmayan
Personelin Sorumluluğu

Madde 47- Hasta haklarının Devlet memuru veya diğer kamu
görevlisi olmayan personel tarafından herhangi bir şekilde ihlali
halinde uygulanacak müeyyideler aşağıda gösterilmiştir:

a) Kamu görevlisi olmayan
personel; hakları ihlal edilen hastanın doğrudan vaki olacak şikayeti
üzerine veya bu fiillerin başka şekilde tespiti halinde Bakanlık veya
başka kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan bildirim üzerine, bunların
özel kanunlara göre kurulmuş olan kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları haysiyet divanlarınca disiplin cezaları ile
cezalandırılabilir.

b) Kamu görevlisi olmayan
personelin hasta haklarını ihlallerinden doğan hukuki sorumlulukları,
genel hükümlere göre doğrudan doğruya kendilerine veya bunları
çalıştıran kurum ve kuruluşlara karşı veya hem kendilerine ve hem de
çalıştıranlara karşı birlikte dava açılarak ileri sürülebilir.

c) Kamu görevlisi olmayan personel
hakkında, ceza hukukuna göre suç teşkil eden fiilleri sebebiyle cezai
müeyyideler tatbik edilmesi, genel hükümlere göre doğrudan doğruya
cumhuriyet savcılıklarına yapılacak ihbar veya şikayet yoluyla
gerçekleştirilebilir.DOKUZUNCU BÖLÜM

Son Hükümler

Kurum ve Kuruluş
Yetkililerinin Görevi

Madde 48- Sağlık kurum ve kuruluşlarının yetkilileri; bu
Yönetmelik'te ve diğer mevzuatta belirtilen hasta haklarının lafzına ve
ruhuna uygun olarak kullanılabilmesine yardımcı olmak amacı ile bu
Yönetmelik'te gösterilen "hasta hakları"nı bir liste, tabela veya broşür
haline getirerek, bunları sağlık kurum ve kuruluşunun, hastalar,
personel ve ziyaretçiler tarafından kolayca ulaşılıp okunabilecek uygun
yerlerinde bulundurmak da dahil olmak üzere, gereken bütün tedbirleri
almakla mükellef ve yetkilidir.

Saklı Olan Hükümler

Madde 49- Milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel
ahlakın ve genel sağlığın korunması maksatları ve kanun hükümleri ile
getirilen özel düzenlemeler ve sınırlamalar saklıdır.

Yürürlük

Madde 50- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 51- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


25.04.2012, Saat:19:47
Website Alıntı Yap


Tarih: 23.01.2019, 00:45
www.kumbetova.com/net/org
23 Kasım 2011'den Beri Yayındayız / Powered by MyBB® / Yasal Uyarı / Copyright © 2011 - 2017
Yozgat Aydıncık Tanıtım ve Paylaşım Sitesi Olan Kümbetova Forum Bir Kümbetova Bilişim Projesi ve Tasarımıdır.